parlament

Lako je osuđivati šta, ako i o tebi sude?

Početkom ove školske godine počela sam da prisustvujem radionicama koje se svaki petak održavaju u našoj školi. Teme radionica su različite, a ono što je najbitnije jeste da kroz zabavu i druženje nešto učimo. U okviru projekta "Multiplikacija - Živeti tolerantno" imali smo zadatak da u pet srednjih škola u Somboru održimo radionice na temu diskriminacije.

 

Učenički parlament je osnovan 14. novembra 2003. godine kao samostalna organizacija. Učenički parlament nije registrovan, već radi pod okriljem škole. Parlament istupa u ime učenika škole i za njihov interes. U radu učeničkog parlamenta učestvuju po jedan predstavnik svakog odeljenja. Sastanci parlamenta se održavaju po potrebi. Cilj osnivanja parlamenta jeste aktivno uključivanje učenika u sve segmente školskog života.

 Učenički parlament ima svog predsednika i zapisničara. Od osnivanja parlamenta, predsednici su bili sledeći:

  1.    Vatroslav Drobilović (2003-2004)
  2.    Milica Vuković (2004-2005)
  3.    Tamara Badža (2005-2007)

Trenutno je predsednik parlamenta Dragana Berber.

 Posle gotovo 5 godina uspešnog rada, naš učenički parlament je stekao zaslužni ugled u zajednici. Sarađivali smo sa brojnim organizacijama:

      Nevladina organizacija Somborski Omladinski Boom iz Sombora

  1.      Udruženje građana „Ravangrad“ iz Sombora
  2.      Dečija fondacija sela Pestaloci u Švajcarskoj
  3.      Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) iz Beograda
  4.      Nevladina organizacija „Otvorene perspektive“ iz Subotice
  5.      „Business Without Border“ iz Albanije
  6.      UNESCO (Kamp u Kikindi)

 Naravno da ne zaboravimo, parlament ne bi uspeo bez profesora-koordinatora. Do 2007 godine, to je bila Stamenka Sudar, a od 2007 Jasmina Borić. 

Dragana Berber

IZVEŠTAJ O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA ZA 2010/2011 GODINU

 

Učenički parlament Srednje ekonomske škole se redovno sastajao na inicijativu učenika, članova parlamenta, nastavnika-koordinatora i rukovodstva škole u školskoj 2010/2011 godini, o čemu postoji evidencija u dnevniku rada učeničkog parlamenta. Plan rada učeničkog parlamenta za 2010/2011 godinu je ispoštovan. Osim toga, sastajao se po potrebi da bi organizovao ili učestvovao u humanitarnim akcijama.